منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
کتاب واکنش ها، ساختار و مکانیسم های شیمی معدنی

کتاب واکنش ها، ساختار و مکانیسم های شیمی معدنی

DESCRIPTIVE INORGANIC, COORDINATION, AND SOLID-STATE CHEMIST

DESCRIPTIVE INORGANIC, COORDINATION, AND SOLID-STATE CHEMIST

کتاب The Biological Chemistry of the Elements

کتاب The Biological Chemistry of the Elements

کتاب نگرش عملی به شیمی معدنی زیست شناسی

کتاب نگرش عملی به شیمی معدنی زیست شناسی

حل المسایل (راهنمای) شیمی معدنی شرایور ویرایش ششم

حل المسایل (راهنمای) شیمی معدنی شرایور ویرایش ششم

کمپلکس های مس (I) NHC حامل لیگاند های دی پیریدیل: مطالعات سا

کمپلکس های مس (I) NHC حامل لیگاند های دی پیریدیل: مطالعات سا

تحریریه برای شماره مجازی در نور شیمی و Photophysics از لانتانیدها ترکیبات

تحریریه برای شماره مجازی در نور شیمی و Photophysics از لانتانیدها ترکیبات

ابر رسانای جدید tP-SrPd2Bi2 : چند شکلی ساختاری و ابررسانایی

ابر رسانای جدید tP-SrPd2Bi2 : چند شکلی ساختاری و ابررسانایی

آنتیموان ساپورت شده Cu4I4 مکعبی با پیوند های Cu-Cu کوتاه

آنتیموان ساپورت شده Cu4I4 مکعبی با پیوند های Cu-Cu کوتاه

فروشگاه فایل

 • کتاب واکنش ها، ساختار و مکانیسم های شیمی معدنی

 • DESCRIPTIVE INORGANIC, COORDINATION, AND SOLID-STATE CHEMIST

 • کتاب The Biological Chemistry of the Elements

 • کتاب نگرش عملی به شیمی معدنی زیست شناسی

 • Advanced Inorganic Fluorides: Synthesis, Characterization an

 • دانلود کتاب غشاهای معدنی برای کاربردهای انرژی و محیط زیست

 • شیمی معدنی P.A.Cox

 • حل المسایل (راهنمای) شیمی معدنی شرایور ویرایش ششم

 • کمپلکس های مس (I) NHC حامل لیگاند های دی پیریدیل: مطالعات سا

 • سنتز کمپلکس های کبالت یک لیگاند فروسن لینک شده به دی فسفین ا

 • مگنتهای تک یون بر پایه ی کبالت (ii) با کئوردیناسیون شبه چها

 • عامل دار کرد نموثر با کمک مایکروویو Bi2SrTa2O9

 • سنتز گزینشی و مشتق سازی هیدرید های ژماسیلیسیم

 • ذرات Au زیر نانومتر بسیار فعال ساپورت شده بر روی TiO2 برای ا

 • سنتز و شناسایی مشتقات کینوکلیدیوم انیون closo-1-CB11H1

 • کمپلکس های کلتروکلات عامل دار شده کربوکسیلیک اسید: متالولیگا

 • Gd3TCAS2: کلاستر ساندویچی-Gd3+-Thiacalix[4]arene

 • نانوساختارها پایدار از لحاظ گرمایی...

 • رفتار ترموکرمیک SrMnO3 بر اساس واپیچش های ساختاری وابسته به

 • چارچوب فلز الی نوع-NbO : قفس یا پنجره؟

 • کمپلکس زیرکونیوم هیدرید ساپورت شده توسط لیگاند تریس(آریل اکس

 • تقلید های محل لبه MoS2 ملکولی قابل تنظیم برای تولید کاتالیزو

 • سیستم های میکرو متخلخل لانتانید بر پایه ی لیگاند دو عاملی کر

 • نگرش لیگاند مختلط برای تغییر نسبت فلز در پیش ماده های ناجور

 • مطالعات HFEPR و محاسباتی بر روی ساختار الکترونی کمپلکس اکسی

 • جذب انتخابی هیدروکربن های سبک چارچوب های فلز آلی لایه های ای

 • اکسایش دمای پایین پودرهای زیر uo2: یک فرایند توسعه ی قلمرو ن

 • انتقالات فاز ساختاری و پدیده های فلزی شده در آرسنیک تلروئید

 • تنظیم حالت اسپین در یون های d6 شبه چهار وجهی..

 • انبوهش پلی اکسالات کپسول شده با خاک کمیاب....

 • نانو پلتفورم با یک خاصیت میتوکندری هدف برای بهبود فوتوداینام

 • تغییرات داینامیک مغناطیس شدن دیسپروسیوم (iii)....

 • موشکافی مبدا ملکولی فضاویژه در کتکول دی اکسیژناز

 • آیا رادیکال اگزیل که هیدروژن در فعال سازی C-H جدا می شود؟ مط

 • سنتز و شناسایی کمپلکس های ایریدیم (iii) سیکلو متال هترولپتیک

 • سنتز (Ga1–xZnx)(N1–xOx) با جذب نور مرئی و نقص های کاهش یافته

 • نگرش سیستماتیک برای ساخت کلاسترهای سولفید نیوبیوم و تانتالم

 • LiVP2O7/C: ماده ی جدید برای آند رای کاربردهای باتری یون لیتم

 • کمپلکس های فلز با ممان های دوقطبی خیلی بزرگ: نیتریل های کربو

 • ایزومری چرخشی, ساختار های الکترونی و خواص بازیسیسته ی هترو پ

 • سوپیچ دوتایی دو حلقه در شبه رتوکسان: مکانیسم چرخش

 • کاتالیزور مس کلرید: نقش کلاسترهای مس اکسیدو -μ4

 • اکسیژن دار کردن فوتو کاتالیستی سولفید و آلکن ها توسط کلاستر

 • اثرات آنیونی بر روی کمپلکس های دو هسته ای لانتانید (iii)...

 • مطالعات کریستالوگرافی و طیف سنجی یک کمپلکس مهمان-میزبان متشک

 • نگرشی برای سنتز فسفیت های روی فوق بزرگ حفره با توپولژی های b

 • تیوفسفات های نوری غیر خطی از LiZnPS4 تا AgZnPS4 : مطالعه ی

 • چاچوب نانو متخلخل توریم پایدار از لحاظ آبکافت مختلط با فسفی

 • تترا آنتیموان (iii): خاموش و روشن شدن فعالیت زیستی توسط جانش

 • پلیمرهای کئوردیناسیون هم ساختار که رفتارهای مغناطیسی متنوع ر

 • Issue Publication Information

 • Issue Editorial Masthead

 • کاهش فوتو کاتالیزوری کربن دی اکسید به CO و HCO2H با استفاده

 • کنترل واکنش پذیری لیگانهای دو عاملی: کربوکسیلات پل شده به کم

 • نگرشی به حل شونده های ملکولی برای محلول SnS

 • La2SrCr2O7F2: یک اکسی فلورید هشت وجهی کئوردینه شده به مراکز

 • متالکرون های نیکل از یک مخلوطی از لیگاندهای فسفونات/2-پیریدی

 • چهار استخلاف دی بوتیل آمینو از هشت استخلاف بوتیل آمینو بهتر

 • ارزیابی آسایش مغناطیسی: از ماتریکی دیا مغناطیسY(OH)CO3 به D

 • کمپلکس های Re(I) NHC برای تبدیل الکتروکاتالیزوری

 • سنتز, ساختار, و مگنتیزم کمپلکس MIr2In8 (M = Eu, Sr)

 • شیمی ترپیریدین مولیبیدنیوم دی نیتروژن: سنتز کمپلکس های دی نی

 • لیگاند های الکترون دهنده ی پل در کمپلکس های دی روتنیم

 • سیکلو تترا سیلوکسان مجزا از لحاظ استرئوشیمی که شامل بخش های

 • اثرات الکترونی و فضایی لیگاند های نوع بوکوالد

 • یک کمپلکس نیکل (i) لایه باز ساپورت شده توسط یک گالیوم (i) کا

 • پنتا آریل سیکلو پنتا دی انیل هالید های آهن, کبالت,و نیکل

 • اکسایش هوازی کاتالیز شده بنزیل الکل ها در هوا با تبدیل و

 • تبدیل مابین دو حالت پایه ی مغناطیسی برای یک ساختار بلور...

 • mof های چرخ پدال بر پایه ی ایزو تریازولیل ایزوفتالات: تصحیح

 • کنترل فشار: فعال سازی H2 برگشت پذیر و مبادله ی H2/D2 در کمپ

 • دینامیک دیاسترئومریزاسیون یک کمپلکس RuII بیس تری دندانه

 • شکستن سد سرعت های مبادله ی آهسته ی آب برای تشخیص رزونانس مغن

 • سنتز کمپلکس های اکتینید چهار ظرفیتی غیر اشباع از لحاظ کئورد

 • بیس پیدین-9,9 -دی اول آنالوگ های سیس پلاتین, کربو پلاتین, و

 • مطالعات اسپکتروسکوپی و ترمودینامیکی کمپلکس سازی عنصر-f

 • خواص لومینسانس Ce:LuPO4

 • تغییر فلز قلیایی و پیچش هسته ی FeNNFe در کمپلکس های دی نیت

 • پیوند های آنیونی توسط کمپلکس های نیکل (ii) و نیکل (iii) از ب

 • مسیر نفوذ لیتیم در Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (LATP) هادی های ابر

 • مطالعه ی محاسباتی کمپلکس های آهن دیگلی اکسیم فلوئوردار شده

 • ارزیابی ساختار و فوتولومینسانس توسط هم جانشینی کاتیونی

 • Ba2F2Fe1.5Se3: یک ترکیب شامل لایه های آهن سلنید

 • مطالعه ی نظری و طیف بینی پیوند شدن CuI به His111 در قطعه ی

 • جستجوی مکانیسم خود تجمعی سیلیکون تنگستنات های نوع ساندویچی

 • انتقال الکترون فوتوالقایی در یک پنج تایی Anthraquinone–[Ru(b

 • دسترسی یک اسکلت بنزوفوران مناسب از لحاظ بیولوژیکی توسط یک وا

 • ساختار الکترونی و خواص مغناطیسی کمپلکس های دی اکسو-دی اورانی

 • انبساط گرمایی و پاسخ تولید هارمونیک دوم از تنگستن برنز Pb2A

 • مطالعه ی مکانیسمی لومینسانس BaLaGa3O7:Nd با اتسفاده از محاس

 • خودتجمعی بلوک های سازنده ی Cu3 خطی واکنش پذیر برای شیمی کئور

 • دسترسی تری کاتیون تتراکیس(پیریدین) طلا(III), تشکیل آسان هیدر

 • طیف های مادون قرمر و محاسبات DFT برای حدواسط های یکتایی CH2

 • پروپوزال نظری برای مکانیسم هیدرولیز دی استر فسفات...

 • آنتی فرومغناطیسم در تک بلور های پروسکیت Pb2MnWO6

 • کمپلکس های سیکلو متال دار شده ایریدیم (iii) لومینسانس با لیگ

 • حالت پرو اکسوی ممکن موقعیت دی مس از منواکسیژناز متان از ترکی

 • سنتز نانوساختارهای α-MnSe با خواض ذخیره ی لیتیم

 • هترو پلی آنیون های شامل-Mn16 مختلط والانس: تنظیم حالت اکسایش

 • خواص و ساختار اکسیدهای شامل- Ir با جفت شدن اسپین- اوربیت بز

 • کنترل از راه دور مزدوج پای خواص نشری کاربن فیشر

 • محیط ساختاری و پایداری کمپلکس های تشکیل شده مابین کالمودولین

 • مطالعه ی نظری عبور بین سیستم (تقاطع) اسپینی 30 کمپلکس آهن

 • انتقالات دو مرحله ای آنتی فررومغناطیس و فرروالکتریسیته در شب

 • پلیمرهای کئوردیناسیونی 1D کایرال بر پایه ی منگنز و لانتانید

 • اثرات ملکول -الکترون

 • تولید فوتوکاتالیستی هیدروژن با فوتوکاتالیست های سوپراملکولار

 • کلاسترهای قفس پروکسید هیبرید لانتانید - اکتینید

 • فعال سازی برگشت پذیر کربن -هیدروژن درون و بین ملکولی, افزودن

 • پسماند مغناطیسی حرارتی در یک ترکیب زنجیره ای مس گادولینیم را

 • چارچوب های لایه ای دو بعدی بر پایه ی {CuII32} کایرال از لحا

 • اصلاح اندازه گیری مستقیم پیوند فلز -لیگاند که جایگزین پارامت

 • تبدیلات تک بلور به تک بلور چند مرحله ی ای القا شده توسط رطوب

 • چارچوب های فلز آلی بر پایه ی تهیه شده از Ca2+

 • سنتز سیکلودی فسفان های 2[ClE(μ-P-Ter)]

 • کمپلکس های رودیم (I) لیگاندهای دهندهی N سه دندانه و مطالعات

 • نفتالن کپسوله شده در یک MOF با کمبود الکترون برای افزاریش فل

 • ساختار بلور, ساختار الکترونی و فعالیت فوتوکاتالیستی اکسی سول

 • کلاستر های دی تیو کاربامات Cu(I)/Ag(I) با عامل فروسن

 • ریشه ها ی ایزومریسم اتصال استات - وانادیم : یک مطالعه ی QTAI

 • تشخیص غیر معمول و جداسازی سولفات های فلز ابدار [M2(μ-SO4)2(H

 • فروسنوفان ها (n=2,3) با نیتروژن و فسفر در موقعیت ای پل شونده

 • از فازهای جانبی مینور به نمونه های توده ای لانتانیوم اکسونیت

 • حسگر دوگانه ی گیرنده های هترودی توپیک ساده که شامل واحد آنتر

 • لیگاندهای تریس (2-پیریدیل) بورات عامل دار نسل سوم و کمپلکس ه

 • مطالعه ی سنتزی و نظری بر روی آنیون های هالید پل شده ی −[B2X7

 • جلوگیری از پروتئین stat3 توسط کمپلکس ماکروسیکل دو هسته ای

 • سنتز, ساختار, و خواص مغناطیسی و ترموالکتریکی آئورو بیس موتید

 • پایدارسازی کمپلکس های هیدریدوی فلز واسطه ی 3d در SrH2Mg2[Co(

 • مدلینگ نظری رفتار مغناطیسی کمپلکس های MnII2GdIII2 و CoII2EuI

 • چارچوب فلز آلی با استحکام استثنایی بر پایه ی ایندیم برای جذب

 • مطالعه ی واکنش پذیری دیمر پیریدیل-1-آزاآلیل ژمانیم (i): سنتز

 • یک نیمه رسانای نوع - La1–xBi1+xS3 (x ≈ 0.08):n

 • ساختار و فعالیت پراکسید های اورانیل آمورف پرتو-X

 • کمپلکس های ایریدیم (III) سیکلومتال دار شده که شامل مشتقات بی

 • آنتی فرومغناتیسم در خوانواده ای از پلیمرهای کئوردیناسیون شبک

 • پایدارسازی یک کروموفور (Mn5+O4) چهار وجهی در اکسید های باریم

 • کمپلکس سازی نیکل (III) با نیترات در مابع یونی [C4mim][Tf2N]

 • آنیزوتروپی های مغناطیسی در کمپلکس های لانتانید (iii) رومبیک

 • کمپلکس های اسمیم (ii) و روتنیم (ii) هومو و هترو دو فلزی

 • نفوذ اختلال ساختاری روی هالاندیت های ...

 • یک سنسور شیمیایی با گزینش پذیری بالا برای سیانید مشتق شده از

 • قفس های لومینسانس

 • والانس K_B به مطالعات نشری پرتو ایکس Cu(I) که به پروتئین ...

 • مگنت های تک ملکولی عظیم Mn7

 • خواص طیفی موزبائر یون ایتریم آهن گارنت, Y3Fe5O12

 • تهیه و پروتون دار شدن Fe2(pdt)(CNR) آنالوگ های پر الکترون ا

 • کمپلکس های کئوردیناسیون هیبرید آلی-معدنی به عنوان مواد حساس

 • بازیابی و کشف بهینه شده ی فازهای فشار-بالا

 • یک استراتژی موثر برای خود تجمعی زنجیره ی 1D مارپیچ Cu(II) از

 • ساختار بلور و مهندسی گاف نوار در هیبریدهای آلی - معدنی بر پ

 • انبوهش متالوفیلی محلول و حالت جامد یک کمپلکس سیکلو فلز ...

 • Ba6–3nNd8+2nTi18O54: یک ماده ی نانوساختار ذاتی و توزیع نقص ه

 • کمپلکس های سیکلو متال شده ی ایریدیم (iii) فسفرسنانس...

 • تشخیص فوتولومینسانس فاز گاز کمپلکس های هیدروکسولانتاید نه هس

 • ساختارو پیوند الکترونی در اکسید های بر پایه-Co و اکسید ها...

 • La3N@C92: یک متالوفولرن اندوهدرال اداره شده توسط عوامل سینتی

 • ویژگی های الکتروشیمیایی یون روی و ساختارهای بلوری فازهای ..

 • ترکیبات سوپر اسید 13 از 3[PCl2N]

 • مقایسه ی رزونانس پارامغناطیس الکترونی نوار-x از MnIV - اکسو

 • یک لومینسانس با سایت های پیریدیل باز لوویس برای تشخیص با حس

 • برهمکنش غیر کلاسیک pt...H در کمپلکس های Pt(II) حل شده در آب

 • بررسی نظری و تجربی یک سری از دی منگنز (iii) میو-هیدروکسو بیس

 • اثر دو حلقه ی برهمکنش کننده در دیمر های متالو پورفیرین در...

 • اکسیژن دار کردن فوتو کاتالیستی سوبسترا ها توسط دی اکسیژن

 • K8(K5F)U6Si8O40 : یک رشد درونی اورانیل سیلیکات

 • کلاستر های تیتانیوم اکسو: ساختارهای اولیه ی تیتانیوم ( iv)

 • تشکیل تمپلیت شده ی Re(CO)3 از آزا(دی بنزو)دی پیرو متن ها

 • آنتیموان ساپورت شده Cu4I4 مکعبی با پیوند های Cu-Cu کوتاه

 • ابر رسانای جدید tP-SrPd2Bi2 : چند شکلی ساختاری و ابررسانایی

 • تحریریه برای شماره مجازی در نور شیمی و Photophysics از لانتانیدها ترکیبات

 • 
  logo-samandehi